ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปุยเมฆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปุยเมฆ*, -ปุยเมฆ-

ปุยเมฆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปุยเมฆ (n.) cloud Syn. ก้อนเมฆ, เมฆา, เมฆี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Snatches of clouds floating the sky Ah, greatโบยบินในปุยเมฆ ล่องลอยบนท้องฟ้า ,เยี่ยมจริงๆ
"An open meadow, an open marsh in a cloudless sky.- ท้องฟ้าที่ไร้ปุยเมฆ - น่าเบื่อ
Pure as can be... and soft as a cloud.ใส ซื่อ บริสุทธิ์ อ่อนโยนดั่งปุยเมฆ
All they want is to feel safe, to know that they're good and right and they're gonna end up in a heaven full of puffy clouds with everybody they've ever loved wearing angel wings.ที่พวกเขาต้องการคือ ความรู้สึกปลอดภัย การที่รู้ว่าพวกเขาประพฤติดี และทำถูกต้อง และเมื่อตายจะได้ไปอยู่สู่บนสรวงสวรรค์ ที่เต็มไปด้วยปุยเมฆ
Like pink clouds on sticks.ราวกับปุยเมฆสีชมพูบนกิ่งไม้
I still have some cloud on me.มีปุยเมฆติดหัวมาด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปุยเมฆ
Back to top