ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปี่พาทย์เครื่องห้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปี่พาทย์เครื่องห้า*, -ปี่พาทย์เครื่องห้า-

ปี่พาทย์เครื่องห้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปี่พาทย์เครื่องห้า (n.) five kinds of musical instruments

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปี่พาทย์เครื่องห้า
Back to top