ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปี่ปากเป็ด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปี่ปากเป็ด*, -ปี่ปากเป็ด-

ปี่ปากเป็ด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปี่ปากเป็ด (n.) a kind of flute See also: a kind of wind instrument
ปี่ปากเป็ด (n.) a kind of flute See also: a kind of wind instrument

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปี่ปากเป็ด
Back to top