ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปีเกิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปีเกิด*, -ปีเกิด-

ปีเกิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปีเกิด (n.) birth year See also: year of birth
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attrition การลดลง ในตารางชีพทางประชากรหมายถึง การลดลงของจำนวนผู้เกิดในรุ่นปีเดียวกันหรือจำนวนคนที่ตั้งคนในตารางชีพ ในตอนเริ่มต้นรุ่นปีนั้น เมื่อคำนวณไปในอนาคตจะมีผู้ที่ตายในแต่ละปี ทำให้จำนวนคนในรุ่นปีเกิดเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Cohort รุ่นปี กลุ่มคนที่ได้ผ่านเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วงเวลาเดียวกัน ดังนั้นคนที่เกิดในเวลาหรือปีเดียวกันจะเป็นคนในรุ่นปีเกิดเดียวกัน คำว่ารุ่นปีเกิดจึงมีความหมายตรงกับคำว่ารุ่นวัย (generation) [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We don't have prints, not even a god damn DOBไม่มีลอยนิ้วมือ ไม่มีแม้กระทั่งวันเดือนปีเกิด
Sir, your daughter's date of birth?วันเดือนปีเกิดของลูกสาวคุณค่ะ เมษายน...
Patient and a birth date.ชื่อคนไข้ และวันเดือนปีเกิด...
With a birthday carved into it that I'm pretty sure is wrong.ที่แกะสลักวันเดือนปีเกิดไว้ ซึ่งฉันมั่นใจว่ามันผิดแน่ๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปีเกิด
Back to top