ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปีลิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปีลิง*, -ปีลิง-

ปีลิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปีลิง (n.) year of the monkey
ปีลิง (n.) year of the monkey Syn. ปีวอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปีลิง
Back to top