ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปีคริสต์ศักราช

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปีคริสต์ศักราช*, -ปีคริสต์ศักราช-

ปีคริสต์ศักราช ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปีคริสต์ศักราช (n.) Christian Era
English-Thai: HOPE Dictionary
a.d.abbr. Anno Domini, ในปีคริสต์ศักราช
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
A.D. (abbr.) ปีคริสต์ศักราช (คำย่อของ Anno Domini) See also: ค.ศ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปีคริสต์ศักราช
Back to top