ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิโตรเคมี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิโตรเคมี*, -ปิโตรเคมี-

ปิโตรเคมี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิโตรเคมี (n.) petrochemical
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gasolineน้ำมันเบนซินผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นกลุ่มสารประกอบเบา (Light distillates) ซึ่งประกอบด้วย gasoline และ kerosene โดย gasolineใช้เป็นน้ำมันเบนซินที่ใช้กับเครื่องรถยนต์และใช้เป็นน้ำมันเครื่องบินบางชนิด (aviation gasoline) หรืออาจใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี [ปิโตรเลี่ยม]
Petrochemical Industryอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมที่นำเอาวัตถุดิบซึ่งมีองค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนไปเข้ากระบวนการเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น ปิโตรเลียมที่ใช้เป็นวัตถุดิบได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท น้ำมันดิบ แนฟทา ก๊าซอีเทน โพรเพน บิวเทน เป็นต้น มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะเม็ดและผงพลาสติก สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพลาสติกนานาชนิด [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
petrochemical (n.) สารที่ได้จากน้ำมันปิโตรเคมี (เช่น แก๊ซโซลีน, พาราฟิน)
petrochemical (adj.) เกี่ยวกับสารที่ได้จากน้ำมันปิโตรเคมี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As the petrochemical era grew and grew warning signs emerged that some of these chemicals could pose hazards.เมื่อยุคปิโตรเคมีเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มมีสัญญาณเตือนว่า สารเคมีบางอย่างอาจเป็นอันตราย
Pesticides, another gift of the petrochemical revolution, exterminated them.ยาปราบศัตรูพืช ของขวัญจากการปฏิวัติทางปิโตรเคมี กวาดล้างพวกมัน
Then came fertilizers, another petrochemical discovery.จากนั้นก็มาถึงปุ๋ย อีกหนึ่งการค้นพบทางปิโตรเคมี
No evidence of contact with electricity or petrochemicals.ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้า หรือสารจากปิโตรเคมี ได้
It is a petrochemical by-product repurposing facility.มันคือโรงงานรีไซเคิล ผลผลิตพลอยได้จากปิโตรเคมี
They take petrochemical waste from the oil rigs and such and, uh...พวกเขาเอาของเสียทางปิโตรเคมี จากแท่นขุดน้ำมันอะไรพวกนั้น แล้วก็...
It's a petrochemical by-product repurposing facility!โรงงานรีไซเคิลผลผลิตพลอยได้ จากปิโตรเคมีเชียวนะ
So I'll work for this petrochemical-whatever-the-frig, and when they're gone, we'll try something else, because it's worth it to save this harbour.ผมเลยจะทำงานโรงงานปิโตรเคมี อะไรนั่นแหละ พอพวกนี้ไม่อยู่ เราก็จะลองอย่างอื่น, เพราะเราจะรักษาท่าเรือนี้ไว้ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิโตรเคมี
Back to top