ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิดภาคการศึกษา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิดภาคการศึกษา*, -ปิดภาคการศึกษา-

ปิดภาคการศึกษา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดภาคการศึกษา (n.) end of semester See also: term ending, school holidays Syn. ปิดภาคเรียน Ops. เปิดเทอม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิดภาคการศึกษา
Back to top