ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิดป้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิดป้าย*, -ปิดป้าย-

ปิดป้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดป้าย (v.) label See also: put up a sign or a nameplate, set up a bill-board or sign, set up a sign-board, hang out one´s shingle Syn. ขึ้นป้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Madam Yu, someone's put up posters.คุณนายยู มีคนมาปิดป้ายโปสเตอร์
Ordoz turned off his sign.ออโดเนสปิดป้ายไฟแท็กซี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิดป้าย
Back to top