ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิดประตูค้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิดประตูค้า*, -ปิดประตูค้า-

ปิดประตูค้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดประตูค้า (v.) monopolize
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
policy, open doorนโยบายเปิดประตูค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And, uh, just leave the door open. That's important.และ ต้องเปิดประตูค้างไว้ นี่สำคัญมาก
Easy with the door, tiger.ปิดประตูค้างไว้,ไอ้เสือ
It's all right. Oh, thank you, serena. It's like holding a doorโอเคจ๊ะ โอ้ ขอบใจเซรีน่า รู้สึกเหมือนการเปิดประตูค้างไว้
I can't be sure. Seal the camp. Account for everyone.ข้าไม่แน่ใจนัก ปิดประตูค่ายซะและตรวจสอบทุกๆคน
I left the door open and someone came in.ฉันเปิดประตูค้างไว้ แล้วก็มีคนเข้าไป
Yeah, well, most inside jobs, guy leaves a door open, takes a cut.ใช่เลย งานลับๆส่วนใหญ่ คนที่เปิดประตูค้างไว้ รอจังหวะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิดประตูค้า
Back to top