ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปาเต๊ะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปาเต๊ะ*, -ปาเต๊ะ-

ปาเต๊ะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปาเต๊ะ (n.) batik See also: a kind of Javanese or Malay glazed sarong Syn. ผ้าปาเต๊ะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
batikปาเต๊ะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปาเต๊ะ
Back to top