ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปาร์เกต์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปาร์เกต์*, -ปาร์เกต์-

ปาร์เกต์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปาร์เกต์ (n.) parquet Syn. ไม้ปาร์เกต์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
parquetงานปูปาร์เกต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parquet floor industryอุตสาหกรรมพื้นปาร์เกต์ [TU Subject Heading]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปาร์เกต์
Back to top