ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปาพจน์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปาพจน์*, -ปาพจน์-

ปาพจน์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปาพจน์ (n.) Buddha´s teaching See also: Buddha´s word Syn. ปาวจนะ, พุทธวจนะ, พระธรรมคำสอน, เทศนา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปาพจน์
Back to top