ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปาจารย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปาจารย์*, -ปาจารย์-

ปาจารย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปาจารย์ (n.) teacher´s teacher See also: excellent teacher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปาจารย์
Back to top