ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปางก่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปางก่อน*, -ปางก่อน-

ปางก่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปางก่อน (n.) in former times
English-Thai: Nontri Dictionary
formerly(adv) แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,แต่หนหลัง,เมื่อก่อน,แต่ปางก่อน,สมัยก่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปางก่อน
Back to top