ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากไก่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากไก่*, -ปากไก่-

ปากไก่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากไก่ (n.) quill See also: quill pen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากไก่
Back to top