ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากแบะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากแบะ*, -ปากแบะ-

ปากแบะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากแบะ (n.) protruding mouth
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With their stern looks, muzzled mouths, and dried-up cunts?พวกหน้าบึ้ง ปากแบะ ตรงนั้นแห้งกรัง?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากแบะ
Back to top