ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากเปราะเราะราย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากเปราะเราะราย*, -ปากเปราะเราะราย-

ปากเปราะเราะราย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากเปราะเราะราย (adj.) loquacious See also: sharp tongued, tongue-lashing Syn. ปากคอเราะราย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากเปราะเราะราย
Back to top