ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากอ่าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากอ่าว*, -ปากอ่าว-

ปากอ่าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากอ่าว (n.) estuary See also: mouth of a river
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bar สันดอน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมทับถม จนเกิดเป็นสันหรือพืดสัน ในบริเวณ ลำแม่น้ำ ปากแม่น้ำ หรือนอกจากชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็น สิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ หมวดทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอื่นๆ ที่กระแสน้ำพัดพามาตกทับถมสะสมไว้มาก จนเกิดเป็นสันหรือพืดยื่นขวางหรือปิดปากน้ำทางเข้าท่าเรือและปากอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ สันดอนก้นอ่าว (Bay-Head Bar), สันดอนปากอ่าว (Bay-Mouth Bar), สันดอนจะงอยปากอ่าว (Bay-Mouth Split) และสันดอนเชื่อมเกาะ(Tombolo) [สิ่งแวดล้อม]
Bay อ่าว ส่วนของทะเลสาบ ซึ่งเว้าโค้งเข้าไปในแผ่นดิน โดยมีความกว้างที่ปากอ่าวมากกว่าความยาวจากปากอ่าวถึงก้นอ่าว [สิ่งแวดล้อม]
Lagoon ทะเลสาบน้ำเค็ม เกิดขึ้นทั้งในทะเลและบริเวณชายฝั่งทะเล ถ้าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มในทะเล จะเกิดจากการปิดกั้นของปะการัง โดยมากมักเป็นรูปวงกลม มีทางน้ำแคบๆ เข้าออกได้ แต่ถ้าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งทะเล จะเกิดจากการปิดกั้นของ สันดอนบริเวณปากอ่าว แต่ยังมีทางออกให้น้ำไหลผ่านได้ ในประเทศไทยพบทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งทะเลเพียงแห่งเดียว คือ ทะเลสาบสงขลา [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He has... no rhythm, and he can't even bang very long.ไม่มีจังหวะจะโคน แถมยังล่มปากอ่าวอีก
Well, there are a couple of opportunities available, but I volunteered for the premature ejaculation project.มีสองโปรเจคต์ว่างอยู่ แต่ฉันอาสาค้นคว้า โปรเจคต์ล่มปากอ่าว
Does this have anything to do with the Bay Harbor Butcher?เรื่องนี้มันเกี่ยว กับไอ่โหดล่มปากอ่าว (พี่กุเอง) ป่าวอะ
A blood slide, like a Bay Harbor Butcher trophy?สไลท์เลือด ของที่ระทึกของไอ่โหดปากอ่าวเหรอ?
But Doakes was the Bay Harbor Butcher, and Doakes is dead.แต่จ่าโด๊ก เป็นไอ่โหดปากอ่าวนีิ จ่าโด๊กก็ตายไปแล้ว
What if the Bay Harbor Butcher is still alive and at work?ถ้าไอ่โหดปากอ่าวมันยังไม่ได้ แล้วมันยังไล่ฆ่าคนอยู่หละ
But the fact that the Bay Harbor Butcher kept blood slides was never released to the public.แต่มันจริงนี่ ที่ไอ่โหดปากอ่าวมัน เก็บตัวอย่างเลือดไว้ ไม่เคยมีใครรู้
Are you saying that it's my fault that Laguerta now thinks that the Bay Harbor Butcher is alive and well?อ้าวพูดงี้ โยนขี้ให้กุเหรอ? ลากูต้า คิดตอนนี้ ก็บอกว่าไอ่โหดปากอ่าว ยังไม่ตายไง
They all the fit the victim profile of the Bay Harbor Butcher.เนี้ย รายชื่อมันตรงกับรายละเอียด จากไอ่โหดปากอ่าว
I talked her into letting me help with the Bay Harbor Butcher investigation so I can keep tabsไปคุยจนเธอให้ช่วยคดี ไอ่โหดปากอ่าว ช่วยสืบ ชั้นก็จะได้รู้
You know, with the families of the missing persons who I thought could have been victims of the Bay Harbor Butcher?กับครอบครัวของคนที่หายสาบสูญ คนที่ฉันคิดว่าต้องเป็นเหยื่อ ของไอ้โหดปากอ่าว?
What if the Butcher took some of them out?ถ้าไอ้โหดปากอ่าวเป็นคนกำจัดพวกเขาไปล่ะ?
I'm on a dead end on Bay Harbor Butcher.ฉันเจอทางตันเรื่องไอ้โหดปากอ่าว
There is a Sea lock at the opening of the bay,ประตูสำหรับปล่อยเรืออยู่ที่ปากอ่าว
Find me the fastest route out of that bayขอเส้นทางถึงปากอ่าวที่เร็วที่สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากอ่าว
Back to top