ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากราก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากราก*, -ปากราก-

ปากราก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากราก (n.) black-capped kingfisher Syn. นกกินปลา, นกกระเต็น, นกปากราก
ปากราก (n.) black-capped kingfisher Syn. นกกินปลา, นกกระเต็น, นกปากราก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากราก
Back to top