ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากบอน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากบอน*, -ปากบอน-

ปากบอน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากบอน (v.) blab See also: gossip, tattle, be talkative Syn. ปากคัน, ปากตำแย
English-Thai: HOPE Dictionary
bigmouthn. คนปากมาก,คนปากบอน,คนพูดปากมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
bigmouth(n) คนปากบอน,คนปากมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากบอน
Back to top