ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากนกกระจอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากนกกระจอก*, -ปากนกกระจอก-

ปากนกกระจอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากนกกระจอก (n.) canker See also: a kind of mouth disease Syn. โรคปากนกกระจอก
English-Thai: HOPE Dictionary
cheilosisปากนกกระจอก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cheilosisริมฝีปากแตก,ปากและลิ้นแตกและอักเสบ,โรคปากนกกระจอก,การอักเสบของเยื่อบุริมฝีปาก [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it bird flu? Chicken pox? Cardinal sin?ไข้หวัดนก ปากนกกระจอก หูดหงอนไก่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากนกกระจอก
Back to top