ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากท้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากท้อง*, -ปากท้อง-

ปากท้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากท้อง (n.) life Syn. ชีพ, ชีวิต
English-Thai: Nontri Dictionary
mouth(n) ปาก,ปากแม่น้ำ,ปากท้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Their politics are confined to bread and salt.การเมืองของพวกเขาจำกัด อยู่แค่เรื่องปากท้อง
God knows how many mouths depending on you?พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่า คุณต้องหาเลี้ยงกี่ปากท้อง
I'm directing it. I just do these school photos for the money.ฉันเป็นผู้กำกับ ถ่ายรูป ร.ร.เพื่อเลี้ยงปากท้อง
And all I wanted was a gas allowance.และทั้งหมดที่ผมต้องการ ก็คือเงินเลี้ยงปากท้อง
Good for the pack, good for the belly.ดีสำหรับฝูง และ ก็ดีสำหรับปากท้อง
When times are tough, that's something that Americans cannot stomach.เมื่อถึงเวลาคับขัน มันเป็นอะไรที่ ปากท้องของชาวอเมริกา กินไม่ได้
Do we make money by having fun? Do we, huh? !น่าเบื่อเหรอ เธอมาหาเงินเลี้ยงปากท้องหรือมาหาความสนุก เร็วเข้ารีบกลับไปข้างใน
Now, I got to worry about feeding you and her.ทีนี้ฉันต้องมากังวลเรื่องปากท้องของแกกับแม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากท้อง
Back to top