ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากตะกร้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากตะกร้อ*, -ปากตะกร้อ-

ปากตะกร้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากตะกร้อ (n.) ripe mango Syn. มะม่วงปากตะกร้อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากตะกร้อ
Back to top