ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากฉลาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากฉลาม*, -ปากฉลาม-

ปากฉลาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากฉลาม (n.) serration See also: orifice shaped like a shark´s mouth Syn. ปากช้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
tenon(เทน'เนิน) n. เดือยตัวผู้,เดือย,ปากฉลาม,เดือยและรูเดือย. vt. ทำให้มีเดือยหรือปากฉลาม,เชื่อมด้วยเดือย,เชื่อมอย่างมั่นคง, See also: tenoner n.
English-Thai: Nontri Dictionary
tenon(n) เดือย,ปากฉลาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากฉลาม
Back to top