ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปากกว้าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปากกว้าง*, -ปากกว้าง-

ปากกว้าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากกว้าง (n.) broadbill See also: a kind of water snake
ปากกว้าง (n.) broadbill See also: a kind of water snake
English-Thai: HOPE Dictionary
beaker(บีค'เคอะ) n. ถ้วยขนาดใหญ่ที่มีปากกว้าง,ถ้วยสุราขนาดใหญ่,แก้วที่มีส่วนปากเป็นรูปจะงอย
ewer(ยู'เออะ) n. กาน้ำปากกว้าง,คนโท
jar(จาร์) {jarred,jarring,jars} n. กระปุก,ขวดปากกว้าง,เหยือก,โอ่ง,ไห,โถ,เสียงสั่นสะเทือนระคายหู,การสั่นสะเทือน,อาการช็อค,ความไม่เห็นด้วย v. สั่นสะเทือน,ขัดแย้ง,ชนโครม,ไม่เห็นด้วย, See also: jaringly adv. ดูjar, Syn. vibrate,
open-mouthed(โอ'เพินเมาธฺ) adj. เปิดปาก,อ้าปาก,ตกตะลึง,มีปากกว้าง., See also: open-mouthedly adv. open-mouthedness n., Syn. noisy
widemouthed(ไวด์'เมาธดฺ) adj. มีปากกว้าง,อ้าปากกว้าง (เช่นด้วยความประหลาดใจ) ,โลภ,พูดมาก
yawn(ยอน) vi.,n. (การ) หาว,หาวนอนอ้าปากกว้าง,รูเปิด,ช่อง,ช่องแตกร้าว, See also: yawner n., Syn. gape
yawning(ยอน'นิง) adj. หาว,หาวปาก,อ้าปากกว้าง,เปิดกว้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
agape(adj) อ้าปากกว้าง,ตกใจ,เปิดกว้าง
ewer(n) คนโท,กาน้ำปากกว้าง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerberus Rhynchopsงูปากกว้างน้ำเค็ม [การแพทย์]
Mask Water Snakeงูหัวกะโหลกงูหน้ากากงูปากกว้าง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Could have been a marlin or a broadbill or a shark.จะได้รับมาร์ลินหรือปากกว้าง หรือปลาฉลาม ฉันไม่เคยรู้สึก เขา
Calcifer, open it wider.คาลซิเฟอร์ อ้าปากกว้างๆนะ!
And your face, crumpled up with laughterคือปากกว้างๆของเธอ ที่มีโซบะอยู่เต็มปาก
You get a good sound when the mouth is round.เสียงดังชัดเจน เมื่อเราอ้าปากกว้างกลม
A good sound when the mouth is round.เสียงดังชัดเจน เมื่อเราอ้าปากกว้างกลม
I've used hair jigs and pork rind, rubber jigs for largemouth.ผมเคยใช้เบ็ดลวด เกี่ยวด้วยหนังหมู เบ็ดยาง สำหรับตกปลาปากกว้าง
In order to eat that thing, you're going to have to dislocate your jaw.เพื่อจะกินเจ้านั่น คุณต้องอ้าปากกว้าง
But make no mistake.ทุกครั้งที่เธออ้าปากกว้างๆนั่น
The bigmouths are onto me.งั้น เดาแบบสุ่มๆ ก็ พวกปากกว้างคงจ้องฉันอยู่
Well, what's the word on the bigmouths?ก็ได้ เอ่อ ได้เรื่องอะไร จากพวกปากกว้างบ้าง
Yeah, no, I know, big mouths are everywhere.ใช่ ไม่ ฉันรู้ ปากกว้างมันอยู่ทุกที่
These big mouths don't like to leave loose ends.พวกปากกว้างไม่ชอบให้มีสิ่งเล็ดรอด
And you're gonna go slack-jawed and cuckoo's nest and you'll never be you again.และเธอจะได้ไปอ้าปากกว้าง \ ใน รพ.โรคจิต เธอจะไม่มีวันกลับมาเป็นตัวเธออีกแล้ว
Nice, big, wide, and give me a long "ah"...อ้าปากกว้าง ๆ แล้วส่งเสียง อา...
From a really big mouth.คนที่ปากกว้างมากด้วย
I've told you, never open your mouth that wide unless someone's paying you for it.ฉันสอนว่าไง อย่าอ้าปากกว้างขนาดนั้น ถ้าไม่มีคนจ่ายเงินให้
We need someone thoroughly unexpected. I told you never open your mouth that wide unless someone's paying you for it.เราเลยต้องการใครซักคนที่คาดไม่ถึง ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าอ้าปากกว้างขนาดนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปากกว้าง
Back to top