ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปั้นเมฆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปั้นเมฆ*, -ปั้นเมฆ-

ปั้นเมฆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปั้นเมฆ (v.) fabricate a story See also: concoct a story, make up Syn. กุเรื่อง, หลอก
ปั้นเมฆ (v.) fabricate a story See also: concoct a story, make up Syn. กุเรื่อง, หลอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปั้นเมฆ
Back to top