ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปั้นสิบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปั้นสิบ*, -ปั้นสิบ-

ปั้นสิบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปั้นสิบ (n.) name of a kind of Thai food Syn. ปั้นขลิบ, แป้งขลิบ, ขนมปั้นสิบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปั้นสิบ
Back to top