ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปั้นลมวิหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปั้นลมวิหาร*, -ปั้นลมวิหาร-

ปั้นลมวิหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปั้นลมวิหาร (n.) leave-like carvings along the edges of the roofs of Buddhist temple buildings Syn. ปั้นลมปราสาท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปั้นลมวิหาร
Back to top