ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปั้นลมปราสาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปั้นลมปราสาท*, -ปั้นลมปราสาท-

ปั้นลมปราสาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปั้นลมปราสาท (n.) leave-like carvings along the edges of the roofs of Buddhist temple buildings Syn. ปั้นลมวิหาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปั้นลมปราสาท
Back to top