ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปั้นลม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปั้นลม*, -ปั้นลม-

ปั้นลม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปั้นลม (n.) gable end See also: gable-end of Thai houses Syn. ป้านลม
ปั้นลมปราสาท (n.) leave-like carvings along the edges of the roofs of Buddhist temple buildings Syn. ปั้นลมวิหาร
ปั้นลมวิหาร (n.) leave-like carvings along the edges of the roofs of Buddhist temple buildings Syn. ปั้นลมปราสาท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปั้นลม
Back to top