ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปั้นยศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปั้นยศ*, -ปั้นยศ-

ปั้นยศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปั้นยศ (v.) put on airs Syn. วางอำนาจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปั้นยศ
Back to top