ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปั่นแปะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปั่นแปะ*, -ปั่นแปะ-

ปั่นแปะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปั่นแปะ (n.) spin a coin
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're playing footballs, not balls-balls.เราจะแข่งฟุตบอลนะ ไม่ใช่ปั่นแปะ
Yeah. I could play spin the dreidel.ผมพอจะเล่นปั่นแปะเป็น
He liked to spin a coin on my bar like a dreidel?เขาชอบปั่นเหรียญ บนเคาร์เตอร์ อย่างกับเซียนปั่นแปะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปั่นแปะ
Back to top