ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปั่นฝ้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปั่นฝ้าย*, -ปั่นฝ้าย-

ปั่นฝ้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปั่นฝ้าย (v.) spin cotton thread
English-Thai: HOPE Dictionary
charka(ชาร์'คะ) n. ล้อปั่นฝ้าย
mule(มิวลฺ) n. ล่อ,ลูกผสม,เครื่องปั่นฝ้าย,คนหัวดื้อ,รองเท้าแตะของผู้หญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
gin(n) สุรา,เครื่องปั่นฝ้าย,กับดัก,หลุมพราง,อวน
jenny(n) เครื่องปั่นฝ้าย
spinner(n) เครื่องปั่นด้าย,ผู้ปั่นฝ้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gin (n.) เครื่องปั่นฝ้าย
spinner (n.) เครื่องปั่นฝ้าย
spinner (n.) คนปั่นฝ้าย
spinster (n.) หญิงปั่นฝ้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Gandhi, who has been attending the London Round Table Conference on Indian lndependence journeyed north to visit a cotton mill.คานธีผู้ร่วมประชุม โต๊ะกลมในลอนดอน เรื่องเอกราชของอินเดีย เดินทางขึ้นเหนือเยี่ยมโรงงานปั่นฝ้าย
Lost his right arm in a cotton gin.- งี่เง่า - เสียแขนขวาในเครื่องปั่นฝ้าย
Uh, mom, I don't remember there being a spinner in Monopoly.แม่ หนูจำไม่ได้ว่า ตรงนี้เป็นคนปั่นฝ้าย
Raised by spinsters.ถูกเลี้ยงดูโดยหญิงปั่นฝ้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปั่นฝ้าย
Back to top