ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัทมราค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัทมราค*, -ปัทมราค-

ปัทมราค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัทมราค (n.) ruby Syn. พลอยสีแดง, ทับทิม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัทมราค
Back to top