ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัดแข้งปัดขา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัดแข้งปัดขา*, -ปัดแข้งปัดขา-

ปัดแข้งปัดขา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัดแข้งปัดขา (v.) get rid of See also: squeeze out Syn. กำจัด
English-Thai: HOPE Dictionary
repulse(รีพัลซฺ') vt.,n. (การ) ขับออก,ขับไล่ไสส่ง,ผลัก,ปัดแข้งปัดขา, See also: repulser n. repulsive adj. repulsion n., Syn. repel,rebuff
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I guess I might have to stick around to be a pain in the ass, then.ฮึ งั้นฉันจะปัดแข้งปัดขาพี่อยู่นี่แหละ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัดแข้งปัดขา
Back to top