ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัญหาในทางธรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัญหาในทางธรรม*, -ปัญหาในทางธรรม-

ปัญหาในทางธรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัญหาในทางธรรม (n.) Dharma puzzle See also: puzzle of religious precepts Syn. ปริศนาในทางธรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัญหาในทางธรรม
Back to top