ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัญหาเฉพาะหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัญหาเฉพาะหน้า*, -ปัญหาเฉพาะหน้า-

ปัญหาเฉพาะหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัญหาเฉพาะหน้า (n.) facing problem
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A handshake just solved our problem.การจับมือนั่นก็แค่ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
He's got a few thugs with him.คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเถอะ
Well, let's just say that my foundation has the ability to improve his situation.คือ ผมจะขอบอกว่า ผมกำลังหาคนที่มีความสามารถ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
I have no idea.ฉันก็ไม่รู้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าล่ะมั้ง
And you bring a barrel full of drug money, maybe that soothes some troubled waters.แล้วนายก็เอาถัง ที่เต็มไปด้วยเงินจากยาเสพติดไปด้วย นั่นอาจจะ ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัญหาเฉพาะหน้า
Back to top