ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัญจมหานที

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัญจมหานที*, -ปัญจมหานที-

ปัญจมหานที ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัญจมหานที (n.) the five great rivers of India

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัญจมหานที
Back to top