ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัญจนที

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัญจนที*, -ปัญจนที-

ปัญจนที ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัญจนที (n.) the five great rivers of India Syn. ปัญจมหานที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัญจนที
Back to top