ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัจฉิมยาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัจฉิมยาม*, -ปัจฉิมยาม-

ปัจฉิมยาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัจฉิมยาม (n.) latter period

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัจฉิมยาม
Back to top