ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัจจัยเบื้องต้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัจจัยเบื้องต้น*, -ปัจจัยเบื้องต้น-

ปัจจัยเบื้องต้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัจจัยเบื้องต้น (n.) basic factor See also: basic element

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัจจัยเบื้องต้น
Back to top