ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัจจัยหลัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัจจัยหลัก*, -ปัจจัยหลัก-

ปัจจัยหลัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัจจัยหลัก (n.) basic necessity See also: important factor Syn. ปัจจัยสำคัญ
ปัจจัยหลัก (n.) basic necessity See also: important factor Syn. ปัจจัยสำคัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The only major component he still needs is a power source of high-energy density.ปัจจัยหลักอีกอย่าง ที่เขาต้องใช้ คือแหล่งพลังงาน ที่เข้มข้นสูง
Yeah, yeah. Two big prerequisites, I guess.ใช่ 2 ปัจจัยหลักเลยมั้ง
And the primary cause of seizures is stress.แล้วหนึงในปัจจัยหลักที่อาการจะกำเริบ คือ ความเครียด
You have to factor in drag and torque and suspension and weight of the car.แกต้องต้องคำนึงถึงปัจจัยหลักสำคัญ แรงหมุนของเพลาเครื่องยนต์และระบบแขวนล้อช่วงล่าง และระบบรองรับน้ำหนักของรถ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัจจัยหลัก
Back to top