ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัจจัยภายใน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัจจัยภายใน*, -ปัจจัยภายใน-

ปัจจัยภายใน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัจจัยภายใน (n.) internal factor See also: relevant factor Ops. ปัจจัยภายนอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัจจัยภายใน
Back to top