ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปักษิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปักษิน*, -ปักษิน-

ปักษิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปักษิน (n.) bird Syn. สกุณา, วิหค, นก
ปักษิน (n.) bird See also: fowl Syn. สกุณี, วิหค, ศกุนี, ศกุน, ทวิช, ทิชากร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปักษิน
Back to top