ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปะงับปะง่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปะงับปะง่อน*, -ปะงับปะง่อน-

ปะงับปะง่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปะงับปะง่อน (v.) be feeble

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปะงับปะง่อน
Back to top