ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปะกน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปะกน*, -ปะกน-

ปะกน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปะกน (n.) carved-wooden partition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปะกน
Back to top