ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปอนๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปอนๆ*, -ปอนๆ-

ปอนๆ ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, I know you get some dirty guy coming up to you on the street...ดูนี่ ผมรู้ว่าคุณจะต้องไปกับผู้ชายแต่งตัวปอนๆ / ที่เข้ามาหาคุณ บนถนนสายหนึ่ง... .

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปอนๆ
Back to top