ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปอนด์สเตอร์ลิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปอนด์สเตอร์ลิง*, -ปอนด์สเตอร์ลิง-

ปอนด์สเตอร์ลิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปอนด์สเตอร์ลิง (clas.) pound sterling
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
quid (n.) 1 ปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษ See also: หน่วยเงิน 1 ปอนด์สเตอร์ลิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A new record, 50 pounds Sterling for headmatter on the London market.สถิติใหม่ 50 ปอนด์สเตอร์ลิง สำหรับ headmatter ในตลาด ลอนดอน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปอนด์สเตอร์ลิง
Back to top