ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปอดบวม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปอดบวม*, -ปอดบวม-

ปอดบวม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปอดบวม (n.) pneumonia Syn. ปอดอักเสบ
English-Thai: HOPE Dictionary
pneumonia(นิวมอน'เนีย,-โม'เนีย) n. โรคปอดอักเสบ,โรคปอดบวม
English-Thai: Nontri Dictionary
pneumonia(n) โรคปอดอักเสบ,โรคปอดบวม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pneumonia; pneumonitis๑. โรคปอดอักเสบ๒. โรคปอดบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bronchopneumoniaบรองโคนิวโมเนีย,โรค;บรองโคป์นิวโมเนีย;บร็องโคป์นิวโมเนีย;ปอดและหลอดลมอักเสบ;ปอดบวม;โรคปอดอักเสบ;บรองโคนิวมอเนีย;การอักเสบของหลอดลมและตัวปอด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pneumonia (n.) ปอดบวม Syn. pneumonitis
pneumonitis (n.) ปอดบวม
pneumonia (n.) โรคปอดบวม Syn. pneumonitis
pneumonitis (n.) โรคปอดบวม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
UTI progressing into infection. Pneumonia. Diabetic coma.UTI เริ่มติดเชื้อนะ ปอดบวม เบาหวานด้วย
E.R. ruled out bronchitis, pneumonia, and lung cancer.E.R.ตัดเรื่องหลอดลมอักเสบ ปอดบวม และมะเร็งปอดไปแล้ว
Pneumonia. Typhus. Starvation.ปอดบวม ไข้รากสาด อดตาย กระทั่งฟินน์ด้วย
She has had two episodes of pneumonia and is febrile.เธอได้มีสองตอน ของโรคปอดบวมและมีไข้ อะไรอุณหภูมิของเธอ?
The breeze is going to give me pneumonia.อาการเย็นจะทำให้ฉันเป็นปอดบวม.
And I got pneumonia. Remember that?จนฉันเป็นปอดบวม จำได้มั้ย
When I was a kid, I spent a week in the hospital getting better from pneumonia.ตอนเด็กๆ ผมเข้ารพ. เป็นอาทิตย์ ผมปอดบวม เกือบจมน้ำตาย
Then he caught a bad cold and died.แต่พี่ก็ต้องตายเพราะเป็นปอดบวม
My sister got a bad cough with her pneumonia so I just copied her prescription.พี่สาวของฉันป่วย\\กับปอดบวมของเธอ ดังนั้นฉันแค่ทำตามคำสั่งของเธอ
What causes fever,boggy lungs And blurry vision?อะไรเป็นสาเหตุของไข้,ปอดบวม และการมองเห็นไม่ชัด
Aspergillus would explain The pneumonia,which explains the fever.Aspergillusจะอธิบายเรื่องปอดบวม และเรื่องไข้
How advanced Is the pneumonia?จะวินิจฉัยยังไง ว่าเป็นปอดบวม
This is a case of acute pneumonia.อาการปอดบวมเฉียบพลัน
No bacteria, no pneumonia.ไม่มีแบททีเรีย ไม่มีปอดบวม
Sparks a fluid overload, hits the lungs, causes the pulmonary edema.มีของเหลวมากขึ้น และออกมาท่วมปอด เพราะว่าปอดบวมน้ำ
Irregular heartbeat would account for the pulmonary edema.การเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ อาจทำให้ปอดบวมน้ำ
Leads to the delirium and the pulmonary edema.ทำให้เพ้อคลั่งและปอดบวมน้ำ
Joon-Soo is suffering from pneumonia.ความเจ็บป่วยของจุนซู จากปอดบวม
(Daddy, I'm in pain. They say it's pneumonia.)(พ่อ, ผมป่วย หมอบอกว่าผมเป็นปอดบวม)
NURSE: I'm not sure; She said she'd had the croup before;ฉันไม่แน่ใจ เธอพูดว่า เธอเป็นหลอดลมอักเสบมาก่อน อาจจะเป็นปอดบวมก็ได้
When she gets a cold, if she's not careful, it turns to pneumonia.ถ้าแม่เป็นหวัดแล้วไม่ระวัง จะกลายเป็นปอดบวม
Seriously, I don't mean to be negative, But th is how people get pneumonia and die.อย่างจริงจัง ฉันไม่ได้หมายความว่าจะพูดในทางที่ไม่ดีนะ แต่นี่ทำให้คนเป็นปอดบวมและตาย
No water in the sinuses or lungs, no pulmonary edema.ไม่พบน้ำใน เนื้อเยื่อไซนัสและในปอด ไม่มีอาการปอดบวมน้ำ
Christ, bloody freezing.อลิซาเบธเป็นโรคปอดบวม
Until Yao Lin recovers from her double pneumonia.จนกว่าเหยาหลินจะหายจากโรคปอดบวมอ่ะเนอะ
Yeah, but that pneumonia thing is real. You just got lucky.ใช่ โรคปอดบวมนั่นจริงนะ ลูกโชคดีมาก
Opening the door for pneumonia.เปิดรับสำหรับคนที่เป็นโรคปอดบวม
And we're successfully treating the pneumonia.และเราประสบความสำเร็จ ในการรักษาโรคปอดบวม
Her pneumonia's healing,โรคปอดบวมของเธอกำลังรักษาอยู่
Last week, she got pneumonia.เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว แกเป็นปอดบวม
Nah. Amy O.D.ed on PCP and alcohol.ไม่ใช่ เอมี่ตายเพราะปอดบวม และเหล้า
His father died on the boat, and his younger sibling, who had arrived alive, died of pneumonia.พ่อของเขาตายบนเรือ ถึงแม้น้องชายของเขาจะรอดชีวิตจากเรือ แต่ไม่นานนักเขาก็ตายด้วยโรคปอดบวม
I don't want you to get pneumonia.ฉันไม่อยากให้เธอเป็นปอดบวม
Wow, that's worth getting your pneumonia for!ว้าว มันคุ้มที่จะเป็นปอดบวมนะ
I jumped 14 hurdles in the rain with walking pneumonia.ฉันกระโดดตากฝนข้ามรั้ว 14 รั้ว พร้อมกับโรคปอดบวม
Asked you to wake me without giving me pneumonia.ก็ขอให้นายปลุกฉันโดยไม่ทำให้ฉันปอดบวมไง
I crawled into some fat guy's tent, thinking it was my mama's bed.- เคนซี่.. - มีอยู่ครั้งนึงฉันเป็นปอดบวม
You remember he had that pneumonia, laying there with a fever, talking plumb out his head.จำได้มั้ยเขาเป็นปอดบวม นอนซมไข้ขึ้น เพ้อไม่ได้สติ
It's his fourth bout in two years.เขาเป็นปอดบวม รอบนี้ครั้งที่สี่ของปีนี้แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปอดบวม
Back to top